2014-05-19 10:13Nyheter

Debatt: Glöm inte EU:s globala ansvar

null

Efter åren av kris har debatten inför EU-valet till stor del handlat om unionens interna utmaningar. Men EU är också en global aktör och världens största biståndsgivare. EU måste därför ta ledning och ansvar för flera viktiga utvecklingsfrågor under nästa mandatperiod. Som ledamot i det allt mäktigare parlamentet kan man göra stor skillnad, skriver CONCORD Sveriges ordförande Kristina Henschen i en debattartikel i Omvärlden.

Valet till EU-parlamentet står för dörren i en tid när Europa genomlidit år av ekonomisk och social kris. Inför valet har debatten till stor del fokuserat på EU:s interna utmaningar och mindre på unionens roll som global aktör. Men den allvarliga situationen i Europa får inte bli en anledning för EU att prioritera ned utvecklingsfrågorna. EU är världens största biståndsgivare och har makt att förändra livet för miljontals människor, särskilt de som lever i utsatthet både inom och utanför unionens gränser, genom sitt agerande i frågor som skatteflykt, migration och klimat. Men under den senaste femårsperioden har EU:s utsläpp av växthusgaser bara minskat marginellt och för varje euro som ges i bistånd till utvecklingsländer kommer uppemot 10 tillbaka genom kapitalflykt där företags skatteflykt utgör största delen.

EU-samarbetet bygger på kärnvärden som mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa och solidaritet. Därför är det viktigt att EU håller fanan högt när flera frågor som får konsekvenser för den globala utvecklingen – inte minst den nya utvecklingsagendan som ersätter millenniemålen eller finansieringen av utvecklingssamarbetet – ska debatteras och hanteras nästa mandatperiod. Av EU:s institutioner har parlamentet stort inflytande över de beslut som fattas i unionen, och som ledamot finns flera vägar att påverka. En kartläggning över svenska EU-parlamentarikers aktivitet i utvecklingsfrågor, som CONCORD Sverige presenterar inför valet, visar att flera ledamöter haft stort inflytande inom utvecklingsrelaterade områden som fiskeri, jämställdhet och skatteflykt de senaste fem åren. Resultaten har uppnåtts genom engagemang i utskott, som rapportörer och påtryckningar inom partigruppen.

Inför nästa mandatperiod uppmanar vi de svenska nyvalda parlamentarikerna att arbeta aktivt för att:

  • Säkerställa att EU:s politik är samstämmig så att beslut inom exempelvis handel och migration inte motarbetar målen om global utveckling och fattigdomsbekämpning. Det kan bland annat göras genom samordning mellan parlamentets olika utskott.
  • EU beslutar att europeiska företag ska göra fullständig finansiell rapportering i varje land där de verkar, i syfte att stoppa företagens skatteflykt från länder utanför och inom unionen.
  • Förhandlingarna om den nya globala agendan för hållbar utveckling och diskussionen om utvecklingsfinansiering sker i öppen dialog och resulterar i ambitiösa åtaganden. Det är särskilt viktigt att de nya målen gäller alla länder och inte bara utvecklingsländer.
  • Kvinnors rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa blir en prioriterad fråga för EU:s utvecklingspolitik.
  • Arbeta för att EU:s medlemsländer uppfyller åtagandet om att år 2015 ha ökat biståndet till utvecklingsländer till 0,7 procent. År 2013 var genomsnittet 0,41 procent.

I EU bär varje år ett särskilt tema och 2015 har utnämnts till European Year of Development. Om svenska parlamentariker bara vill kan de detta år och kommande mandatperiod göra EU till en ledande utvecklingsaktör.

Kristina Henschen är sedan maj 2014 ny ordförande i CONCORD Sverige. Kristina Henschen är även chef för LO-TCO Biståndsnämnd, en av CONCORD Sveriges 49 svenska medlemsorganisationer.Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.