2014-05-19 13:16Nyheter

Till Hillevi Engström från CONCORD Sverige

null

Ett universellt Post-2015-ramverk, ökad jämställdhet i EU:s bistånd och press på länder som inte avsätter 0,7 procent av landets BNI till bistånd. Det är svenska organisationers budskap till biståndsminister Hillevi Engström inför hennes vårmöte med de europeiska ministerkollegerna.

På måndag den 19 maj träffades EU:s biståndsministrar för sitt årliga vårmöte med rådet för utrikesfrågor FAC (Foreign Affairs Council), i Bryssel. På agendan står bland annat Post-2015, Agenda for Change och EU:s gemensamma biståndsåtaganden. Inför mötet har CONCORD Sverige samt CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet (JAG) skickat två separata brev till Hillevi Engström i syfte att bidra till de olika diskussionspunkterna.

Jämställdhet 
EU har sedan 2010 haft en ambitiös handlingsplan för jämställdhet och kvinnors och flickors   rättigheter i sitt internationella utvecklingssamarbete, och Sverige är ett av de länder som   har drivit på för att denna handlingsplan ska genomföras. Men organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp menar att det händer för lite och går för långsamt i genomförandet. Att fördela biståndet mer jämlikt och öka kvinnors och flickors inflytande i utvecklingsländer borde vara en självklarhet eftersom de är överrepresenterade bland världens fattiga och många gånger fråntagna sina rättigheter. Mer makt, utbildning och ekonomiska resurser till flickor och kvinnor får dessutom goda effekter för hela samhällen i fråga om hälsa, utbildning, barns rättigheter med mera.

2014 är det första året i en ny sjuårig budgetperiod för EU, när strategier och planer för alla EU:s biståndsprogram omarbetas. Det är enligt JAG ett gyllene tillfälle att använda EU:s handlingsplan för jämställdhet och se till att alla planer genomsyras av ett genusperpektiv. Dock har EU-kommissionen hittills missat detta tillfälle: många kritiska röster har lyfts från EU-parlamentariker, medlemsstater och det civila samhället om att de utkast till strategier för de nya programmen som EU-kommissionen har diskuterat under våren inte håller måttet när det gäller genusperspektivet.

Post-2015 och gemensamma biståndsåtaganden
I utformandet av den nya globala utvecklingsagenda som efterträder millenniemålen är universalitet ett centralt begrepp. Innebörden av begreppet är att alla nya mål ska gälla för alla länder, vilket flera aktörer anser är en förutsättning för att de nya målen ska kunna arbeta för en sant globalt hållbar utveckling. Inför mötet med FAC vill CONCORD Sveriges medlemsorganisationer framföra en gemensam förhoppning om att biståndsministrarna fortsätter att arbeta för ett ramverk som är universellt, och att särskilt Sverige betonar vikten av att ta fram universella mål som gäller alla fokusområden och inte begränsas till exempelvis hållbar konsumtion och produktion.

CONCORD Sveriges medlemsorganisationer vill också uppmana biståndsministern att arbeta för att EU ökar pressen på de länder som inte uppfyller målet om att avsätta 0,7 procent av sina respektive länders bruttonationalinkomster till utvecklingsinsatser. Medan Sverige har varit föredömligt tydliga att stå fast vid det egna enprocentsmålet, uppgick genomsnittet för de 28 EU-ländernas biståndsnivåer under 2013 till 0,41 procent. Om EU i samband med FAC:s möte inte tydligt uttrycker att målet fortsatt gäller, är risken stor att EU förlorar i trovärdighet i samband med förhandlingarna om utvecklingsfinansiering av den globala utvecklingsagendan.
Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.