2014-06-04 09:40Nyheter

Välkommen till Bryssel!

null

Följande brev har gått ut till alla ny- och omvalda svenska ledamöter i EU-parlamentet

Hej,

Ett stort grattis till din plats i Europaparlamentet!

Inför valet diskuterades och debatterades frågor relaterade till EU i media, vid seminarier, på skolor och kaféer. Inte minst har den ekonomiska och sociala kris som EU genomlidit de senaste åren stått högt på agendan. Men EU:s politik påverkar inte bara människor inom unionen. EU är världens största biståndsgivare och har stort makt att påverka både utvecklingsländer och den globala utvecklingen genom sin handels-, jordbruks- och klimatpolitik. Som EU-parlamentariker kan du påverka den politiken.

En kartläggning som CONCORD Sverige nyligen genomfört visar att flera svenska EU-parlamentariker varit starkt engagerade i utvecklingsrelaterade frågor under den gångna mandatperioden, och uppnått flera viktiga resultat. Det hoppas vi att ni fortsätter med under nästa femårsperiod när flera viktiga beslut som får konsekvenser för en globalt hållbar utveckling ska fattas, däribland den nya utvecklingsagendan Post2015 och dess finansiering.

Kartläggningen visar på vikten av att inte bara hantera utvecklingsfrågor inom ramen för utvecklingsutskottet, utan även inom andra områden som påverkar fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. De parlamentariker som har påverkat EU:s politik i detta avseende har gjort det till exempel som ledamöter i utskott eller som föredragande för en fråga och på så sätt formulerat parlamentets åsikter.

CONCORD Sverige vill uppmana dig och dina kolleger i EU-parlamentet att under de kommande år genom utskottsarbete, inom din partigrupp och på andra sätt särskilt arbeta för att:

Ø Säkerställa att EU:s politik är samstämmig så att beslut inom exempelvis handel och migration inte motarbetar målen om global utveckling och fattigdomsbekämpning. Det kan bland annat göras genom samordning mellan parlamentets olika utskott.

Ø EU beslutar att europeiska företag ska göra fullständig finansiell rapportering i varje land där de verkar, i syfte att stoppa företagens skatteflykt från länder utanför och inom unionen.

Ø Förhandlingarna om den nya globala agendan för hållbar utveckling och diskussionen om utvecklingsfinansiering sker i öppen dialog och resulterar i ambitiösa åtaganden. Det är särskilt viktigt att de nya målen gäller alla länder och inte bara utvecklingsländer.

Ø Kvinnors rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa blir en prioriterad fråga för EU:s utvecklingspolitik.

Ø Skapa förutsättningar för långsiktig fattigdomsbekämpning genom att EU:s bistånd i högre utsträckning inriktas mot Decent Work-agendan. Sysselsättning och arbeten med anständiga arbetsvillkor är centrala faktorer i detta avseende.

Ø Arbeta för att EU:s medlemsländer uppfyller åtagandet om att år 2015 ha ökat biståndet till utvecklingsländer till 0,7 procent. År 2013 var genomsnittet 0,41 procent.

År 2015 har utnämnts till The European Year for Development, och det finns många utmaningar både inom och utanför unionen att hantera. Med din hjälp kan EU göra stor skillnad i världen.

Med vänliga hälsningar,

Kristina Henschen,
Ordförande CONCORD Sverige


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.