2019-03-11 10:01Pressmeddelande

Agenda 2030 kan inte genomföras utan civilsamhällets organisationer!

null

CONCORD Sverige välkomnar delegationens ambition att skapa strukturer i det offentliga för långsiktighet i arbetet med Agenda 2030. Både det nationella och det globala perspektivet får plats och det finns många positiva förslag på forum för diskussion där både myndigheter, näringsliv och civilsamhällesorganisationer samarbetar med genomförandet. Nu vill vi se en bred parlamentarisk förankring och en ambition att inte bara vila i nationell måluppfyllelse utan också vara internationellt ledande i genomförandet av Agenda 2030.

  • -Det är i skarpa och modiga politiska förslag som Agenda 2030 med sina 17 Globala mål kan realiseras, säger Sofia Östmark, kanslichef för Union to Union, fackföreningsrörelsens biståndsorganisation. Ur ett globalt perspektiv är det mycket viktigt med ett tydligt fokus på hållbar utveckling och en grön och samtidigt socialt rättvis omställning.

Bland de förslag som slutrapporten presenterar vill vi lyfta fram:

  • att det skapas långsiktighet och en bred politisk förankring genom ett riksdagsbundet mål,
  • att budgetprocessen ska bli tydligare,
  • att Agenda 2030 ska ligga i alla myndigheters grunduppdrag,
  • att regeringen återkommande ska rapportera måluppfyllelse och genomförande av Agenda 2030.
  • att en struktur för återkommande dialog ska skapas med ett nationellt forum inför FN:s högnivåforum för hållbar utveckling samt regionala forum där länsstyrelserna är sammanhållande.

Vi välkomnar att civilsamhällesorganisationernas arbete värdesätts och att de genom långsiktig finansiering får stöd. Regeringen behöver vara inkluderande och ta tillvara olika grupper och generationers bidrag utifrån erfarenhet och förmåga.

  • -Civilsamhällesorganisationer är avgörande för genomförandet av Agenda 2030 och en hörnsten i samhället i Sverige och globalt. Här måste unga ses som aktörer och ungas åsikter om vår samtid tas tillvara. Därför är det särskilt viktigt att rapporten betonar en långsiktighet i finansieringen som en förutsättning, säger Hanna Kroksson, generalsekreterare på LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer som arbetar för ungas representation.

CONCORD Sverige har länge påpekat att all politik samstämmigt måste bidra till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning globalt. De mänskliga rättigheterna ska vara det överordnade målet och här har Sverige har ett ansvar både nationellt och globalt.

  • -Vi välkomnar förslaget om att utreda en förstärkt nationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter, säger Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete. En sådan lagstiftning skulle kunna bidra till att förstärka det positiva bidrag till hållbar utveckling som svenska företag ger i andra länder – och förebygga negativ påverkan. Det är hög tid att regeringen agerar i frågan - liknande lagstiftning finns redan eller är på gång i flera andra länder.

Ett starkt, engagerat och fungerande civilsamhälle i Sverige och globalt är en viktig förutsättning för att vi ska kunna uppnå Globala målen för hållbar utveckling. Vi välkomnar att detta finns med som bedömning i rapporten, inte minst där det demokratiska utrymmet för civilsamhällesorganisationer krymper eller där utrymmet är helt stängt.

Kontaktpersoner:

Hans Reuterskiöld, Kommunikationsansvarig Concord Sverige

070 405 32 28

Stefan Håkansson, Svenska kyrkan

076-800 01 02

Hannah Kroksson, LSU

073 500 54 92

Maja Aase, Kommunikationschef Union to union

08 - 798 00 14

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 63 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.