2014-11-20 09:00Pressmeddelande

AidWatch 2014: ​EU missar biståndslöfte, Sverige kritiseras för urholkning

I dag lanseras 2014 års AidWatch-rapport, som sammanställer och analyserar EU:s bistånd. Rapporten visar att EU inte väntas hålla löftet om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd år 2015. Sverige är ett av få länder som når sitt biståndsmål, men får samtidigt kritik för urholkning av biståndet.

”Det är bra att det svenska biståndsmålet nås, men beklagligt att Sverige tillsammans med Frankrike och Tyskland stod för två tredjedelar av hela EU:s urholkning av biståndet 2013. Sverige brukar ses som ett föregångsland i de här sammanhangen, men urholkningen riskerar att nagga på vår trovärdighet som biståndsaktör”, säger Magnus Walan, policyansvarig på Diakonia, i en kommentar till rapporten.

AidWatch-rapporten 2014 visar även att:

  • Endast 4 EU-länder nådde sina biståndsmål 2013; Sverige, Storbritannien, Luxemburg och Danmark.
  • Det skiljer 41 miljarder euro mellan vad EU lovat bidra med i bistånd och vad som spås bli utfallet 2015, trots stora globala behov av humanitära insatser och bistånd.
  • EU använder i allt större utsträckning bistånd till att finansiera migrationskostnader. 2013 tog Sverige mest medel från bistånd till migration i hela EU, 514 miljoner euro.
  • Av EU:s samlade bistånd 2013 utgjordes 5,2 miljarder euro av urholkning. Nära 1 miljard euro var t.ex. räntor på lån som gick tillbaka till EU från utvecklingsländer.

”EU är en viktig biståndsaktör och bör ha stor tyngd i de kommande globala förhandlingarna om klimat och om hur de nya utvecklingsmål som ersätter millenniemålen ska finansieras. Att några av världens rikaste länder inte håller sina biståndslöften till utvecklingsländerna sänder negativa signaler kring EU:s ambitioner inför dessa förhandlingar och försvårar arbetet med att utrota den extrema fattigdomen”, säger Martin Vogel, policyansvarig på Svenska kyrkans internationella arbete.

För mer information, kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationssamordnare, CONCORD Sverige, 0707410370

1. AidWatch-rapporten publiceras av CONCORD Europa, en konfederation av civilsamhällesorganisationer inom utveckling och bistånd i samtliga 28 EU-länder. CONCORD Sverige är den svenska nationella plattformen i CONCORD Europa. Följande organisationer har tagit fram analysen av Sveriges bistånd i rapporten: Diakonia, Forum Syd, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet och We Effect.

2. År 2005 åtog sig EU att gemensamt (medlemsstater och EU-kommissionen) avsätta 0,7 % av bruttonationalinkomsten (BNI) till bistånd 2015 för att bidra till FN:s millenniemål.

3. Med urholkning avser AidWatch poster som räknas in i biståndet men som inte innebär reella överföringar av resurser till utvecklingsländer, till exempel inhemska kostnader för studenter från utvecklingsländer, migration, skuldavskrivningar eller räntor på lån till utvecklingsländer.

CONCORD Sverige representerar mer än 50 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.