2018-12-05 06:00Pressmeddelande

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

null

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

- Vi såg ett behov av att skapa förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Ett av våra åtaganden är att arbeta inkluderande för att ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors kunskap och förmågor, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU.

Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaringsom generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

- Vi vill med gemensam röst visa på allt det som idéburna organisationer och det ideella engagemanget gör för att bidra till hållbar utveckling. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi jobbar tillsammans, i partnerskap mellan olika sektorer i samhället. Här har civilsamhället en central roll att spela, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

Det har nu gått tre år sedan Globala målen för hållbar utveckling antogs. Det finns en risk att det långsiktiga arbetet för att nå målen hamnar i skymundan för andra politiska och ekonomiska prioriteringar. Om målen ska kunna nås till år 2030 måste ambitionsnivån och takten höjas.

- Vi 82 organisationer kommer att fortsätta att hålla fokus på hållbarhetsfrågorna. Det är nu det gäller, och det gäller såväl oss själva i vårt eget arbete, men också att hålla regeringen ansvarig för sina åtaganden. Den kommande regeringen behöver vara mycket tydlig och konkret i sina avsikter för att bidra till förverkligandet av Agenda 2030, säger Georg Andrén, ordförande för CONCORD Sverige.


Bakgrund:
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.