2016-02-16 13:10Pressmeddelande

​Låt inte bistånd finansiera militära insatser!

Mer bistånd till militären och mindre till fattigdomsbekämpning. Det blir konsekvensen om världens rika länder röstar ja till OECD DAC:s förslag till ny global biståndsdefinition. Nu uppmanar CONCORD Sverige tillsammans med organisationer från hela Europa våra regeringar att rösta nej till förslaget och värna biståndet.

I veckan träffas medlemsländerna i OECD:s biståndskommitté DAC för att enas kring vilka utgifter som ska få klassas som bistånd. En majoritet väntas ställa sig bakom förslaget att vissa typer av militär verksamhet ska få betalas med biståndsmedel.

”Redan i dag går stora andelar av biståndet till insatser som inte har fattigdomsbekämpning i fokus. Att öppna upp för att militära insatser ska få rapporteras som bistånd riskerar att urholka biståndet ytterligare, vilket drabbar de som redan har minst”, säger Sofia Tuvestad, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Utöver risken för ökad urholkning kan andra problem uppstå när man blandar samman militär verksamhet och bistånd, säger Krister Holm, chef för kommunikationsenheten på Svenska Afghanistankommittén, SAK:

”Enligt våra erfarenheter kan en sammanblandning av militära och humanitära insatser utgöra en säkerhetsrisk för lokala biståndsarbetare. Det riskerar också att allvarligt skada förtroendet mellan oss och de vi jobbar för.”

En del DAC-länder vill även öka den andel av ländernas biståndsbudgetar som får bekosta ett nationellt flyktingmottagande. Det trots att rådande regelverk tillåter exempelvis Sverige att ta så mycket som 30 procent av biståndsbudgeten till sådana utgifter. Sverige säger dock nej till alla ändringar av rådande biståndsdefinition. CONCORD Sverige hoppas att regeringen står fast vid sin position i Paris och verkar för att förhindra en utvidgning av biståndsdefinitionen.

Tillsammans med en bred koalition organisationer, däribland BOND, Dochas, Eurodad, Global Citizen, ONE, Oxfam och Rädda barnen, uppmanar CONCORD Sverige den svenska regeringen att:

  • Inte låta bistånd omfatta kostnader för försvar, säkerhet eller inhemskt flyktingmottagande.
  • Bedriva en human och solidarisk flyktingpolitik.
  • Inkludera utvecklingsländer och civilsamhällesorganisationer i processen med att se över biståndsdefinitionen.

För mer information kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationsansvarig CONCORD Sverige 0707-410370
Krister Holm, chef för kommunikationsenheten, SAK 0723-196088

Fakta om OECD DAC och biståndsdefinitionen:
OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee) bestämmer vad dess 29 medlemsländer får rapportera som bistånd. Vid mötet i Paris den 18-19 februari väntas länderna fatta beslut som ändrar delar av den nuvarande biståndsdefinitionen. Besluten är avgörande för hur framtidens bistånd definieras och kan bidra till att uppnå målen i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. På veckans möte ska DAC enas om huruvida medlemsländerna ska få rapportera försvars- och säkerhetskostnader såsom förhindrande av våldsam extremism, viss typ av polisverksamhet och utbildningar för militären samt biståndstransporter med militära fordon som bistånd, samt se över riktlinjerna för hur medlemsländerna rapporterar på inhemska flyktingkostnader. 

CONCORD Sverige representerar mer än 55 civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor. Vårt uppdrag är att bedriva ett gemensamt opinions- och påverkansarbete om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.