2023-12-15 12:23Pressmeddelande

Ny biståndspolitik med svenska intressen i fokus

Reformagendan för biståndet - CONCORD Sveriges analys

På torsdagen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en reformagenda för svenskt bistånd under namnet ”Bistånd för en ny era – frihet, egenmakt och hållbar tillväxt”. Plattformen CONCORD Sveriges medlemmar kommenterar.


Reformagendan innebär ett skifte i hur utveckling och internationellt samarbete prioriteras i relation till andra politiska mål. Istället för att alla politikområden ska verka för en hållbar och rättvis värld, ska nu biståndet verka för andra svenska politikområdens mål. Det är ett skifte som illustreras genom reformagendans ledord om ”hållbar tillväxt” som får ersätta global hållbar utveckling.

Ett exempel är att biståndet ska bidra till att förverkliga migrationspolitiska mål om minskad invandring.
– Det är mycket oroande att läsa om sammankopplingen av bistånd och migrationspolitik och vad denna inriktning kan bana väg för, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv.

Handel och bistånd

Ett annat exempel är att biståndet ska främja svenska näringslivsintressen. Regeringen lyfter gärna att svenska företags närvaro kan ha en positiv effekt i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.
– I reformagendan talas det om vikten av synergier mellan bistånd och handel. Men svenska företag exporterar inte per automatik demokrati, mänskliga rättigheter eller minskad fattigdom. Om regeringen vill att företag ska ha en viktigare roll i att bidra till detta behövs både krav och vägledning från regeringen kring åtgärder som säkerställer att miljö och mänskliga rättigheter inte påverkas negativt av företagens verksamhet, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch.

Flera av förslagen som nämns i reformagendan, som exportkreditgarantier och Världsbanksobligationer, är inte möjliga att finansiera med biståndsmedel enligt regelverket. Samarbetet med näringslivet behövs för att finansiera de insatser som krävs för att nå de Globala målen, men det är viktigt att de knappa biståndsmedlen används på ett sätt som är mest effektivt för människor i fattigdom och förtryck. Syftet med att främja handeln måste utgå ifrån samarbetslandets behov – inte utifrån svenska företagsintressen
- Det är bra om biståndet kan bidra till att mobilisera ytterligare resurser från företag, det behövs verkligen. Men det blir nu viktigt att ett ökat näringslivfokus även präglas av samma transparens och uppföljning som gäller för övrigt bistånd, säger Mikael Jägerskog, senior policyrådgivare på PMU.

Fokus flyttas från de mest utsatta

Det är oklart hur reformagendan ska omsättas i praktiken, men det finns en del som tyder på att Sverige kan komma att överge de mest utsatta länderna till förmån för medelinkomstländer där svenska företag många gånger har större intressen. Även inriktningen på utsläppsminskning inom klimatbiståndet indikerar ett större fokus på medelinkomstländer där de större utsläpparna finns. Mattias Brunander som är generalsekreterare på Diakonia ser stora risker med detta:
– Förflyttningen av bistånd från de allra fattigaste länderna till medelinkomstländer innebär att de mest utsatta människorna i de svåraste miljöerna lämnas i sticket. Vem ska ta det ansvaret om ett av världens rikaste länder inte gör det?

Civilsamhället

Demokrati och mänskliga rättigheter är liksom tidigare ett prioriterat område i reformagendan. Regeringen vill främja demokratiskt deltagande och representation för minoriteter, personer med funktionsnedsättning, kvinnor och unga personer, samt öka stödet till civilsamhället och försvarare av mänskliga fri-och rättigheter och demokrati.

– Det är glädjande att reformagendan lyfter att ett livskraftigt, pluralistiskt och självständigt civilsamhälle, fria och oberoende medier och ett fritt och dynamiskt kulturliv är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det är något ForumCiv har uttryck många gånger och kommer fortsättningsvis bevaka att regeringen står upp för, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv

Nu återstår att se hur den politiska riktningen så som den är formulerad i reformagendan kommer att översättas i praktisk politik. Nästa ledtråd blir regleringsbrevet till Sida som bör komma före årsskiftet och därefter i de geografiska och tematiska strategier som ska antas under det kommande året.

CONCORD Sveriges analys av reformagendan går att läsa här: https://concord.se/analys-av-reformagendan-for-bistandet

CONCORD Sveriges rekommendationer för reformagendan går att läsa här: https://concord.se/rekommendationer-for-reformagendan

 

 Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 82 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm