2024-05-21 12:54Pressmeddelande

Så vill partierna att EU:s globala politik ska se ut

EU-enkät sammanställning

Det råder stor samsyn bland partierna om att EU genom handel och bistånd ska bidra till en hållbar och rättvis utveckling. Det visar resultatet av CONCORD Sveriges enkät. Den största skillnaden finns i synen på om bistånd ska villkoras med migrationskrav och om EU bör ha en feministisk utrikespolitik.

Plattformen CONCORD Sverige har bett de svenska riksdagspartierna att svara på tolv frågor som handlar om EU:s roll globalt. Frågorna rör Agenda 2030, EU:s miljö- och klimatpolitik inom och utanför unionen, bistånd och migration. Frågor om civilsamhället och jämställdhet i EU:s utvecklingssamarbete speglar de interna utmaningar som unionen har på områdena.

På en fråga svarar samtliga åtta partier ja. De vill alla verka för att EU ska agera mot den antidemokratiska trenden globalt, och förbli en trovärdig aktör genom att stå upp för demokratiska värderingar också inom unionen.

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet får topplaceringarna i enkäten. Deras svar överensstämmer till 100 procent med de prioriteringar plattformen vill se under nästa mandatperiod för att EU ska bidra till en rättvis och hållbar värld. De vill se mer bistånd till de minst utvecklade länderna, en mer ambitiös klimatpolitik och en feministisk utrikespolitik. Strax därefter kommer Liberalerna och Socialdemokraterna, som endast avviker på en fråga där de uttrycker stöd för att bistånd ska villkoras med migrationspolitiska krav.

Moderaterna svarar negativt på totalt fyra frågor. De säger nej till ökad klimatfinansiering med fokus på de mest utsatta länderna och grupperna och vill istället att privata sektorn ska involveras mer. Moderaterna säger också nej till ökade ambitioner för EU:s egen utsläppsminskning. De står dock bakom att EU ska accelerera genomförandet av Agenda 2030.

Även Kristdemokraterna svarar nej på fyra av tolv frågor. De svarar bland annat nej till att global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet i högre utsträckning ska vägleda EU:s miljö- och klimatpolitik. De skriver: ”Vi vill att forskning och vetenskap ska vara vägledande och i andra hand konkurrenskraft och ekonomi.”

Sverigedemokraterna svarar negativt på alla frågor utom den om att stå upp för EU:s demokratiska värderingar inom unionen.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna säger alla nej till en feministisk utrikespolitik på EU-nivå, medan övriga fem partier vill se en sådan politik.

 

CONCORD Sveriges enkätfrågor:

 1. Kommer ni att verka för att EU skyndsamt tar fram en strategi för hur unionen ska accelerera genomförandet av de Globala målen till 2030, som inkluderar alla politikområden som har effekter på andra länder?
 2. Handel är en central del av EU:s verktygslåda för att stödja tredje länders ekonomiska utveckling. Kommer ni att verka för att EU ska ha stärkta krav vad gäller hållbarhet och respekt för mänskliga rättigheter i alla handelsavtal med tredje länder?
 3. Kommer ni att verka för att global rättvisa, mänskliga rättigheter och jämställdhet i högre utsträckning ska vägleda EU:s miljö- och klimatpolitik?
 4. Kommer ni att verka för att EU och dess medlemsstater ska öka sin finansiering till genomförandet av Parisavtalet och det globala ramverket för biologisk mångfald i partnerländer, med fokus på de mest utsatta länderna och grupperna?
 5. Kommer ni att verka för att EU ska öka takten i klimatomställningen och kraftigt skärpa sina utsläppsmål?
 6. Kommer ni att verka för att EU ska nå målet om ökat bistånd till de minst utvecklade länderna (minst 0,2 procent av BNI innan 2030)?
 7. Är ni emot att EU ska hota med indraget bistånd till samarbetsländer som inte samarbetar med EU i internationella migrationsärenden?
 8. Kommer ni att verka för att EU prioriterar respekt för mänskliga rättigheter i sin migrationspolitik, och tar hänsyn till migrationens roll för utvecklingen i ursprungs- och transitländerna?
 9. Civilsamhällets utrymme krymper över hela världen. Även inom EU går utvecklingen bakåt. Kommer ni att verka för att EU ska agera mot den antidemokratiska trenden globalt, och förbli en trovärdig aktör genom att stå upp för demokratiska värderingar också inom unionen?
 10. Kommer ni att verka för att EU ska öka dialogen och förbättra förutsättningen för meningsfulla samråd med aktörer i civilsamhället?
 11. Nästa Europaparlament kan komma att ha fler nationalistiska och populistiska ledamöter som är en del av en global anti-genusrörelse. Kommer ni att verka för att EU är en stark röst för jämställdhet globalt, som bland annat förespråkar aborträtten, hbtqi-rättigheter och anti-diskriminering?
 12. Kommer ni att verka för att EU antar en intersektionell feministisk utrikespolitik?

På vår hemsida finns partiernas kommenterade svar tillgängliga som pdf att ladda ner: https://concord.se/eu-valet-2024-partiernas-ataganden-for-hallbar-utveckling-och-manskliga-rattigheter-globalt


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 82 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Kontaktperson

Christina Wassholm
Kommunikationsansvarig
Christina Wassholm