2017-07-10 07:00Pressmeddelande

Sverige, var en modig ledare!

null

NEW YORK: Idag inleds FNs politiska högnivåmöte i New York där världens ledare träffas för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige är på plats och uppmanar Sverige att fortsätta vara en modig ledare och våga peka på så väl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen.

– Den frivilliga rapporteringen till FN är en viktig del för att uppnå målen och ta del av lärandet. Det är bra att Sverige bidrar med en rapport av sitt eget genomförande och att en minister är på plats New York, säger Kristina Henschen, ordförande i CONCORD Sverige.

Överhuvudtaget finns det mycket att glädjas åt i Sveriges arbete med de Globala målen, Sverige har höga ambitioner. Samtidigt vill CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 att Sveriges regering också vågar stå upp för de politiska målkonflikter och samstämmighetsproblem som finns för att uppnå hela hållbarhetsagendan, i Sverige och globalt.

– Sverige ska vara stolta över att vi är ett föregångsland i arbetet med Agenda 2030, men det är samtidigt av högsta vikt att vi inte bara står där och slår oss för bröstet, utan att vi faktiskt också vågar belysa och ta tag i de stora utmaningar som vi har. Det handlar om att minska Sveriges ekologiska fotavtryck, den ökande ekonomiska ojämlikheten och de växande samhällsklyftorna, säger Björn Fondén ungdomsrepresentant på LSU.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp vill också se att regeringen presenterar en uppföljningsplan för hur Sverige ska följa upp åtaganden inom Agendan fram till år 2030. En sådan plan visar tydligt vilken ambitionsnivå regeringen har för uppföljning av Agenda 2030.

Dessutom behövs tydlighet kring den informella högnivågruppen som Sverige, med Stefan Löfven i spetsen, tog initiativ till 2015 tillsammans med stats- och regeringschefer från nio andra länder: Brasilien, Colombia, Tyskland, Liberia, Sydafrika, Tanzania, Tunisien och Östtimor.

CONCORD Sverige är med i den ”skugg-grupp” som civilsamhällesorganisationer från de nio länderna i högnivågruppen bildade. Måndagen den 17:e juli i New York kommer gruppen att publicera en utvecklingsrapport, samordnad av CONCORD Sverige, som sammanfattar hur väl länderna lever upp till att vara föregångsländer inom Agenda 2030-arbetet.

Kontakt:
Kristina Henschen, ordförande CONCORD Sverige, 0705695089
Sofia Svarfvar, Policysamordnare CONCORD Sverige, 0706738579

CONCORD Sveriges medlemsorganisationer på plats i New York:
Forum Syd
FN-förbundet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
RFSU
Union to Union

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.


Om CONCORD Sverige

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 67 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.